Garantija

Garantii tähendab garantii andja võetud täiendavaid kohustusi. Seadus näeb ette, et tarbijad võivad pärast toote ostmist ettenähtud tähtaja jooksul esitada halva kvaliteediga toote kohta nõude.
Garantii antakse ainult kirjalikult ja tootja või müüja sertifikaat tõendab, et toode või selle osa säilitab kasutusomadused, ohutuse ja toimivuse ettenähtud aja jooksul ning tootja või müüja võtab endale täiendavad kohustused, mis ei ole ette nähtud tarbijakaitseseaduses ja muudes normatiivsetes aktides.

 1. Kui PIER tootele antakse lisagarantii (pikem kui aeg, mil tarbijal on õigus esitada pretensioon toote mittevastavuse kohta), on tarbijal õigus taotleda toote parandamist või asendamist järelejäänud garantiiaja jooksul, vastavalt garantiidokumendi sätetele;

 2. Garantii kehtib juhul kui ostja esitab ostu kinnitava dokumendi (kviitung, arve).

 3. Garantiitingimused ei kehti ostja või kasutaja süül tekkinud kahju suhtes, nt:
  1. toodet ei kasutatud ettenähtud otstarbel ja seda ei kasutatud kasutusjuhendis märgitud viisil;
  2. kriimustatud, purunenud konstruktsioonid, selleks mitte ette nähtud kohtadesse sattunud vesi, toodet töödeldi valel viisil, kui tootest on leitud võõrkehi, toote sisse on sattunud putukad või on ka muid jälgi, mis viitavad toote ebaõigele kasutamisele;
  3. kui kahju on tekkinud kiirete temperatuurikõikumiste tõttu või muude majapidamises esinevate ja väliste tegurite, nt tahma, suitsu, tolmu, niiskuse, põrutuste, kriimustuste tõttu;
  4. elementide loomuliku kulumise korral, nt patareid;
  5. kui kahju on tekkinud toote ebaõige transpordi tulemusena.
 4. 4. Garantiijuhtumi registreerimiseks palun saatke avaldus aadressile webshop@pier.ee,või proovige ostu uuesti sooritada teise maksekaardi, pangalingi või pangaülekande teel.